Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen

Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van Tesvoc vzw (hierna “Tesvoc” genoemd) met domeinnaam www.tesvoc.be , alsook op alle websites en/of subsites en/of webpagina's die door Tesvoc reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld (hierna “website” genoemd). Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website

Tesvoc stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door Tesvoc worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Tesvoc behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Tesvoc hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die Tesvoc op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over Tesvoc ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel Tesvoc zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert Tesvoc niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan Tesvoc aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit:

- het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of

- de afwezigheid van specifieke informatie.

Evenmin garandeert Tesvoc dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

Tesvoc heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tesvoc kan op haar website links voorzien naar andere websites. Tesvoc is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Tesvoc kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Indien Tesvoc kosten zal moeten dragen of indien aan Tesvoc kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe Tesvoc te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).