privacy

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die op de website wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan evenwel persoonlijke informatie van de gebruiker worden opgevraagd. In deze gevallen zal Tesvoc de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker eerbiedigen en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, geeft Tesvoc de gebruiker de volgende wettelijke garanties:

Tesvoc verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens enkel om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening te realiseren;

de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;

Tesvoc maakt de persoonsgegevens van de gebruiker niet bekend aan derden

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen met de secretaris van de Tesvoc. Tesvoc treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Tesvoc behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits deze aanpassingen in huidige gebruiksvoorwaarden op te nemen.

Indien een gebruiker meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van Tesvoc bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door Tesvoc als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. Tesvoc wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Tesvoc heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat Tesvoc de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan Tesvoc meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan Tesvoc geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot de voorzitter